HEJS Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie na rynek zautomatyzowanych technologii produkcji naturalnych ogrodzeń drewnianych i wiklinowych” w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych w skali międzynarodowej technologii przeznaczonych do automatyzacji procesu produkcji naturalnych ogrodzeń drewnianych oraz wiklinowych. Cele projektu:
– wdrożenie innowacji technologicznych,
– automatyzacja procesów produkcyjnych,
– obniżenie kosztów produkcji,
– wzrost konkurencyjności firmy,
– rozwój współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania mocnych stron oraz szans, a także wpłynie na zniwelowanie słabych stron poprzez wzrost automatyzacji i rozbudowę potencjału produkcyjnego. Wynikiem realizacji projektu będzie możliwość znaczącego zwiększenia produkcji oraz jakości naturalnych ogrodzeń przy jednoczesnym uzyskaniu przewagi kosztowej na rynku dzięki zmniejszeniu udziału kosztów osobowych. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do uwolnienia pełnego potencjału firmy poprzez dywersyfikację produkcji oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki automatyzacji procesów.

Wartość projektu: 5 102 655,00 złZ
Wkład Funduszy Europejskich: 2 903 950,00 zł