Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

P.H.Z. „HEJS”Jerzy Bigos, ul. Stróżańska 67c, 37-420 Rudnik nad Sanem, 24.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Ochrona danych osobowych

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania w naszej firmie Państwa danych osobowych zgodnie, wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W naszej firmie, w zależności od rodzaju kontaktów i współpracy z Państwem, zawartych umów, wiążących nas zarówno obecnie jak i w przeszłości znajdują się dane, stanowiące Państwa dane osobowe, tj.: adres siedziby lub zamieszkania, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko, numery z rejestrów (NIP, REGON, KRS, PESEL). Dane te zostały przez nas pozyskane z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych lub zostały nam przez Państwa podane osobiście lub w korespondencji mailowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub telefonicznie.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „HEJS” Jerzy Bigos.
ul. Stróżańska 67c,
37-420 Rudnik nad Sanem,

NIP 8651223403,

Regon 830283596,

Reprezentowanym przez Jerzego Bigosa (właściciela firmy, zwanego dalej Administratorem).

Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr + 48 15 8762992 za pośrednictwem poczty email pisząc na adres: hejs@hejs-wiklina.pl we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych i praw z nimi związanych, które wskazujemy poniżej. Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie łączących nas umów, utrzymywanie z Państwem kontaktu, przesyłanie informacji o naszych usługach, jak również wypełnianie przez nas obowiązków prawnych, np. gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych – ustawa Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości.
Przetwarzamy Państwa dane również w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienia najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, czy prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych.

Dane przetwarzamy na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody, jeżeli nam jej Państwo udzieliliście, w sytuacjach, w których taka zgoda była wymagana, art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, w celu udoskonalania naszej oferty, zapewnienie jak najlepszej jakości naszych towarów i usług oraz informowania o nich naszych klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego, ochrony lub dochodzenia roszczeń, zapewnienia rozliczalności z wykonania przez nas obowiązków prawnych. Podajecie nam Państwo dane osobowe dobrowolnie, jednak może się zdarzyć, że bez podania danych nie będziemy mogli wykonać lub przygotować umowy. Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail również jest dobrowolne, jednak w razie ich nie
podania nie będziemy mogli kontaktować się tymi kanałami.

 

Jeżeli poprosiliśmy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając mail na adres:  hejs@hejs-wiklina.pl

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, czy wypełnienia obowiązku prawnego Administratora np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego, czy o rachunkowości. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane przez czas istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Udostępnianie danych
Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, jeżeli nie mamy ku temu podstawy prawnej.
W związku z przetwarzaniem Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • upoważnionym pracownikom Administratora,
 • operatorom dostarczającym przesyłki kurierskie i pocztę,
 • podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące
  infrastrukturę IT dla Administratora,
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO) gdy są nieprawdziwe lub niekompletne,
 • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) gdy dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta lub dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane należy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO) gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy.
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą lub gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wykaz pomieszczeń w których przechowywane są dane osobowe:
Pomieszczenia biurowe firmy PHZ HEJS Jerzy Bigos, szafy zamykane na klucz, dostęp do kluczy jest określony ograniczony, lista osób upoważnionych do korzystania z kluczy do szafek jest ograniczona.