Bigos Jerzy Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „HEJS” realizuje projekt pt. „Wdrożenie na rynek zautomatyzowanych technologii produkcji naturalnych ogrodzeń drewnianych i wiklinowych” w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych w skali międzynarodowej technologii przeznaczonych do automatyzacji procesu produkcji naturalnych ogrodzeń drewnianych oraz wiklinowych. Cele projektu:
– wdrożenie innowacji technologicznych,
– automatyzacja procesów produkcyjnych,
– obniżenie kosztów produkcji,
– wzrost konkurencyjności firmy,
– rozwój współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego

Planowane efekty:
Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania mocnych stron oraz szans, a także
wpłynie na zniwelowanie słabych stron poprzez wzrost automatyzacji i rozbudowę potencjału
produkcyjnego. Wynikiem realizacji projektu będzie możliwość znaczącego zwiększenia produkcji oraz
jakości naturalnych ogrodzeń przy jednoczesnym uzyskaniu przewagi kosztowej na rynku dzięki
zmniejszeniu udziału kosztów osobowych. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do uwolnienia
pełnego potencjału firmy poprzez dywersyfikację produkcji oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
dzięki automatyzacji procesów.

Wartość projektu: 5 102 655,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 903 950,00 zł


Projekt – POPW.01.02.00-18-0022/18

Beneficjentem projektu jest Bigos Jerzy Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „HEJS”
z siedzibą ul. Stróżańska 67C, 37-420 Rudnik nad Sanem, który realizuje projekt

pt. „Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „HEJS”.

Projekt ma na celu wdrożenie do sprzedaży asortymentu produktów ogrodowych z wikliny
(w tym mebli) na nowych rynkach zagranicznych, poprzez zastosowanie nowych narzędzi marketingowych i promocyjnych zgodnie z opracowanym Modelem biznesowym wg metodyki Business Model Canvas. Ponadto celem projektu jest dostosowanie przedsiębiorstwa do działalności eksportowej na nowe rynki, w tym podniesienie kwalifikacji personelu w zakresie sprzedaży produktów na rynki zagraniczne oraz obsługi kontrahentów biznesowych.

Przedmiotem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa na skalę międzynarodową, poprzez pełne wykorzystanie obecnych zasobów i możliwości firmy „HEJS” oraz pozyskanie nowych rynków zbytu przez umiędzynarodowienie prowadzonej działalności za pośrednictwem działań promocyjnych i marketingowych.

Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0022/18

Koszty całkowite: 235 914, 00 PLN
Dofinansowanie: 163 030, 00 PLN

Rozpoczęcie realizacji projektu: 1 października 2018 rok
Zakończenie realizacji projektu: 31 października 2019 rok