Beneficjentem projektu jest Bigos Jerzy Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „HEJS”
z siedzibą ul. Stróżańska 67C, 37-420 Rudnik nad Sanem, który realizuje projekt

pt. „Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „HEJS”.

Projekt ma na celu wdrożenie do sprzedaży asortymentu produktów ogrodowych z wikliny
(w tym mebli) na nowych rynkach zagranicznych, poprzez zastosowanie nowych narzędzi marketingowych i promocyjnych zgodnie z opracowanym Modelem biznesowym wg metodyki Business Model Canvas. Ponadto celem projektu jest dostosowanie przedsiębiorstwa do działalności eksportowej na nowe rynki, w tym podniesienie kwalifikacji personelu w zakresie sprzedaży produktów na rynki zagraniczne oraz obsługi kontrahentów biznesowych.

Przedmiotem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa na skalę międzynarodową, poprzez pełne wykorzystanie obecnych zasobów i możliwości firmy „HEJS” oraz pozyskanie nowych rynków zbytu przez umiędzynarodowienie prowadzonej działalności za pośrednictwem działań promocyjnych i marketingowych.

Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0022/18

Koszty całkowite: 235 914, 00 PLN
Dofinansowanie: 163 030, 00 PLN

Rozpoczęcie realizacji projektu: 1 października 2018 rok
Zakończenie realizacji projektu: 31 października 2019 rok